2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı

2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığınca taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı ve adedi belirtilen kadrolara görevde yükselme sınavıyla kurum içi naklen atama yapılacaktır.

SIRA SINIFI UNVANI ADEDİ GRUBU
1 Genel İdari Şube müdürü 114 GRUP-I  : 4 yıllık dini yüksek öğrenim
24 GRUP-II : 4 yıllık yükseköğrenim
  Hizmetler  
2 Din hizmetleri uzmanı 400  
Sınıfı  
3 Şef 230  
   

I- BAŞVURU ŞARTLARI

 1. GENEL ŞARTLAR
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

 

 1. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak.

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde çalışmış olmak,

 

 1. Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

 

 1. Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.

 

 • Adaylar, ilan edilen unvanlardan sadece birisi için sınava başvurabilecektir.

 • İlgili mevzuat hükümleri gereği 18.04.1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceklerdir.

 • Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuruda bulunabilir.

 1. ÖZEL ŞARTLAR a) Şube Müdürü:
 2. Öğrenim;

 

 • GRUP-I için en az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
 • GRUP-II için en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

 

 1. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında memur veya aynı düzey görevler ile üst görevlerde en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,

 

 • Adaylar GRUP-I veya GRUP-II’den sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

 1. Din Hizmetleri Uzmanı:
 2. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

 

 1. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında en az 3 (üç) yıl görev yapmış olmak,

 1. Şef:
 2. En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

 

 1. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle büro hizmetlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak şartıyla Başkanlık teşkilatında en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak.

 

 • Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında İKYS verileri dikkate alınacaktır. Bu sürelerin İKYS programına işlenmesi, personelin bağlı bulunduğu birim tarafından gerçekleştirilecektir. Başvurularda İKYS programına işlenmemiş görevlendirmeler dikkate alınmayacaktır.

Sayfa 1 / 6

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

 

 • Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

 1. Başvurular 07.2018 (saat 08:30)-16.07.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

 

 1. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS üzerinden alınacaktır.

 

 1. 07.2018(saat08:30)-16.07.2018(saat16:30)tarihlerindeDİBBYS

 

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve 23.07.2018 tarihinde DİBBYS üzerinden isimleri ilan edilen adayların ayrıca yazılı sınav için 28 Ağustos-7 Eylül 2018 tarihlerinde (aday.ankara.edu.tr) adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 1. Sınavın yazılı aşaması Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından yapılacaktır. Sınav ücreti 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) olarak ASYM’ye ödenecektir. Sınav ücreti ödemeleri adaylar tarafından sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile yapılacaktır. Havale veya diğer yollarla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

 

 1. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 1. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

 

 1. Başvuru unvanı ve grubuna göre öğrenim durumunu gösterir belge (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

 

 1. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

 • Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

 

 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

 

 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Engelli adaylar:

 1. Sınava başvuranlar arasında yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, sağlık kurulu raporunu, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneğini veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde 07.2018 tarihine kadar engel durumunu ve talebini belirten bir dilekçe ile birlikte Başkanlığımıza ulaştıracaklardır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan ve raporun geçerliliğinden aday sorumludur. Faks ve e-mail ile gönderilen veya 17.07.2018 tarihinden önce Başkanlığımıza ulaşmayan belgeler dikkate alınmayacaktır.

IV- SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve SINAV KONULARI

 1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

 

 1. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 1. Yazılı Sınav
 1. Sınavın yazılı aşaması 09.2018 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.
 2. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun “X. YAZILI SINAV KONULARI” başlığında belirtilmiştir.

 

 1. Yazılı sınavın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ASYM tarafından ilan edilecektir.
 2. Yazılı sınav sonuçları 30/10/2018 tarihinde (ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecektir.

Sayfa 2 / 6

 

 1. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

 

 1. Sınavda iptal edilen soru olması durumunda bu soru değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.

 

 1. Cevap anahtarında hata olması halinde, bu soru iptal edilmeyecek, doğru seçeneği dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

 1. Sözlü Sınav

 1. Yazılı sınavda başarılı olanlardan puan üstünlüğüne göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

 1. Adaylar, sözlü sınavda sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
  1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

 1. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

 1. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

 1. Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

 1. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 1. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

 

 1. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

 

 1. Adaylar; sözlü sınav giriş belgesi alma ve sözlü sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

 

 1. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

 

 1. Başarı sıralamasının belirlenmesinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla,

 

 1. Hizmet süresi fazla olana,
 2. Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

 1. Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana,

başarı sıralamasında öncelik verilecektir.

 1. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, aynı sayıda aday da yedek olarak belirlenecektir.

VI- İTİRAZLAR

 1. Adaylar;

 

 • Sınavla ilgili bütün itirazlarını sadece Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapacaklardır,

 • Yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının (ankara.edu.tr) adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak yapacaklardır,

 • Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi

Döner                   Sermaye                   İşletmesi                    Sınav                   Yönetim                   Merkezi

IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz ücreti yatırdıklarını belgeleyen banka dekontu ile birlikte yazılı olarak yapacaklardır,

 • Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yapacaklardır.

 1. İtirazların sonucu en geç 10 (on) iş günü içinde adaya bildirilecektir.

 

 1. Bu başlıkta belirtilen hususlara uygun şekilde yapılmayan; yazılı sonuçlarına ilişkin itirazlarda banka dekontu bulunmayan, süresi içinde ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sayfa 3 / 6

 

VII- DİĞER HUSUSLAR

 1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

 

 1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

 

 1. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 1. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde yazılı dilekçeler dışında faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.

 

 1. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

 1. Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

VIII- ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Atamalar başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

 

 1. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

 

IX- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

Telefon :

Fax :

E-mail :

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

(0312) 295 70 00

(0312) 285 85 72

persis@diyanet.gov.tr

Sayfa 4 / 6

 

X- SINAV KONULARI

ŞUBE MÜDÜRÜ

Tecvid

İbadetler (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)

Hz. Muhammed’in Hayatı

İslam Ahlakı

Mezhepler Tarihi

Dinler Tarihi

Türkçe Dil Bilgisi

Anayasa

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

5271 Ceza Muhakemesi Kanunu

DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği DİB Sınav Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği

DİN HİZMETLERİ UZMANI

Kur’an Tarihi

Tecvid

Kur’an-ı Kerim Meal Bilgisi

Tefsir Tarihi

Tefsir Usulü

Tefsir Edebiyatı

Hadis Tarihi

Hadis Usulü

Hadis Edebiyatı

Kelam Tarihi

Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Maturidi-Eşari)

Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer Mezhepler)

Fıkıh Tarihi

İbadetler (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)

Fıkıh Usulü

Hz. Muhammed’in Hayatı

İslam Ahlakı

Mezhepler Tarihi

Dinler Tarihi

Türkçe Dil Bilgisi

Anayasa

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği DİB Sınav Yönetmeliği

ŞEF

Tecvid

İbadetler (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)

Hz. Muhammed’in Hayatı

Mezhepler Tarihi

Dinler Tarihi

Türkçe Dil Bilgisi

Anayasa

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

DİB Sınav Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Sayfa 5 / 6

 

XI- KAYNAK ESERLER

SINAV KONULARI       KAYNAKLAR
         
Kur’an Tarihi   İslam Ansiklopedisi 1-44 TDV Yay.
    Kur’an’a Giriş Mehmet Paçacı TDV Yay.
Tecvid
    Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi Demirhan Ünlü TDV Yay.
Kur’an-ı Kerim Meal Bilgisi
  Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA TDV Yay.
   
Tefsir Tarihi
  Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir Komisyon DİB Yay.
   
Tefsir Usulü   Tefsire Giriş Muhsin Demirci İSAM
Tefsir Edebiyatı   Tefsir Usulü Prof. Dr. İ Cerrahoğlu TDV Yay.
    Hadis Tarihi Prof. Dr. T. Koçyiğit TDV Yay.
Hadis Tarihi
  Hadis Usulü Prof. Dr. T. Koçyiğit TDV Yay.
   
Hadis Usulü
  Hadis İlimleri Edebiyatı Prof. Dr. Mücteba Uğur TDV Yay.
   
Hadis Edebiyatı
  Kelama Giriş U. M. Kılavuz, A. S. Kılavuz İSAM
   
Kelam Tarihi   Kelam Terimleri Sözlüğü B. Topaloğlu, İ. Çelebi İSAM
    İslam’ın İnanç Esasları İlyas Çelebi TDV Yay.
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Maturidi-Eşari)
    Hanefi Fıkıh Âlimleri Prof. Dr. Ahmet Özel TDV Yay.
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer Mezhepler)
  Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku Osman Keskioğlu DİB Yay.
   
Fıkıh Tarihi
  İlmihal I-II, TDV Yay.
   
İbadetler (Namaz, Oruç, Zekat, Hac, Kurban, Adak,   İslam Hukuk İlminin Esasları Zekiyüddün Şaban TDV Yay.
Yemin, Helaller-Haramlar)   Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İ. Sarıçam TDV Yay.
Fıkıh Usulü   Son Peygamber Hz. Muhammed Casim AVCI TDV Yay.
Hz. Muhammed’in Hayatı   İslam Ahlakının Esasları Ahmed Naim TDV Yay.
    İslam Ahlakı Temel Konular Güncel Yorumlar Komisyon DİB Yay.
İslam Ahlakı
  Sünnetin Işığında İslam Ahlakının Esasları Lütfi Doğan, DİB Yay.
   
Mezhepler Tarihi
  İslam’da  İtikadi  Mezhebler  ve  Akaid Esasları  İrfan  Abdulhamid,
   
Dinler Tarihi
  Mustafa Saim Yeprem, TDV Yay.
   
Türkçe Dil Bilgisi   Yaşayan Dünya Dinleri Ed. Prof. Dr. Ş. Gündüz DİB Yay.
    Türkiye Türkçesi Grameri Zeynep Korkmaz Türk Dil Kurumu Yay.
    Türkçenin Grameri Tahsin Banguoğlu Türk Dil Kurumu Yay.
Anayasa        
         
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu        
         
633  Sayılı  DİB  Kuruluş  ve  Görevleri  Hakkında        
Kanun        
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu        
         
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair        
Kanun        
6245 Sayılı Harcırah Kanunu        
         
4483    Sayılı    Memurlar    ve    Diğer    Kamu        
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun   www.mevzuat.gov.tr  
5018  Sayılı  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol    
  www.diyanet.gov.tr  
Kanunu    
   
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu        
         
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu        
         
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu        
         
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu        
         
DİB  Görevde  Yükselme  ve  Unvan  Değişikliği        
Yönetmeliği        
DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği        
         
DİB Sınav Yönetmeliği        
         
Taşınır Mal Yönetmeliği        
         

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa 6 / 6

Sosyal Medya Hesaplarımız...
facebooktwitteryoutubegoogleplus

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 + 1 =