Din Görevlileri.Com
Haber ve Kültür Merkezi

Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşelik Sınavı

0 250

Diyanet yurt dışı teşkilatında halen münhal bulunan, yurt dışı görev süresi dolacak personelden boşalacak olan ve yeni ihdas edilen Din Hizmetleri Müşavirliği ve Din Hizmetleri Ataşeliği kadrolarına atanacak personelin seçimi amacıyla sınav yapılacaktır.

 1. I. Atama Yapılacak Kadroların Ülke Hizmet Grupları ve Sınıfları ile Kadro Unvanı, Görev Yeri ve Seçilecek

Personel Sayısı

 

Ülkenin Hizmet Grubu ve Sınıfı

Kadro Unvanı ve Görev Yeri
Din Hizmetleri Müşaviri Din Hizmetleri Ataşesi
 

 

 

 

 

 

 

1.Grup Ülkeler

 

 

 

 

 

 

Batı Avrupa Ülkeleri

 

 

 

 

Lahey/Hollanda Bern/İsviçre Brüksel/Belçika Viyana/Avusturya Vaşington/ABD

Paris/Fransa

Bordeaux/Fransa Rotterdam/Hollanda Mainz/Almanya Düsseldorf/Almanya Stuttgart/Almanya Salzburg/Avusturya Bregenz/Avusturya Viyana/Avusturya Şikago/ABD Houston/ABD Melbourne/Avustralya

Okyanusötesi Ülkeleri    
 

 

 

 

2.Grup Ülkeler

 

Türk Cumhuriyetleri ve

Kafkasya Ülkeleri

Astana/Kazakistan

Taşkent/Özbekistan

Aşkabat/Türkmenistan

Duşanbe/Tacikistan

 

Batum/Gürcistan

Almatı/Kazakistan

 

Balkan Ülkeleri

Zagreb/Hırvatistan

Tiran/Arnavutluk

Bükreş/Romanya

 

Burgaz/Bulgaristan

Mostar/Bosna Hersek

Doğu Avrupa Ülkeleri  

Kiev/Ukrayna

 
 

 

 

3.Grup Ülkeler

Ortadoğu Ülkeleri Tahran/İran  
Güney ve Doğu Asya

Ülkeleri

 

Kualalumpur/Malezya

Mezar-ı Şerif/Afganistan
 

Afrika Ülkeleri

Accra/Gana

Dakar/Senegal

Hartum/Sudan

 
Toplam 18 17

 

 1. II. Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelde Aranacak Şartlar
 1. a) Genel ve Özel Şartlar:
 2. 1.   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 3. 2.   Dört yıllık dinî yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokullardan birinden mezun olmak,
 4. 3. Başkanlık teşkilatında vaizlik, müdürlük, uzmanlık, diyanet işleri uzmanlığı, din işleri yüksek kurulu uzmanlığı ve üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
 5. 4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “Atanmalarında dinî öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde” ortak bir nitelik taşımak,
 6. 5.   Yabancı dil bilmeyi gerektiren ülkeler için gerekli olan yabancı dili bilmek,
 7. 6. Din işleri yüksek kurulu üyesi, genel müdür, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanların yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatında, diğer adayların mesleki ehliyet sınavı ile yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatında başarılı olması,
 1. 7.   Askerlik hizmetini yapmış veya muaf tutulmuş olmak,
 2. 8.   Son beş yıl içinde aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
 3. 9. Yurt dışı sürekli görevden yurtiçi görevine dönenlerin, yeniden yurt dışı görevine atanabilmeleri için sınav tarihi itibariyle en az bir yıl fiilen çalışmış olmak,
 1. 10. Hizmetin gerektirdiği yurt dışı temsil ve yeterliğine sahip olmak.

 

       b)Yabancı Dil Şartı

Yurt dışı teşkilatındaki kadrolara sürekli görevle atanacak personelde aranacak yabancı dil türü, ülkelerin hizmet grup ve sınıflarına göre şöyledir:

 1. 1.   I. Grupta bulunan ülkelere atanacakların, öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmî dilini veya yaygınlığına göre

İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini bilmesi.

 1. 2.   II. Grupta bulunan ülkelerden;
 2. a) Türkçe ve lehçelerinin konuşulmadığı ülkelere atanacak personelin, ilgili ülkenin dilini veya Rusça ya da Slav dillerinden birini yahut yaygınlığına göre o ülkede konuşulan İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinden birini bilmes
 3. b) Türkçe veya lehçelerinden birinin konuşulduğu Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Moğolistan, Romanya, Özbekistan, Türkmenistan ve Yunanistan’da bulunan kadrolara sürekli görevle atanacak personelde yabancı dil bilme şartı aranmaz.
 4. 3.   III. Grupta bulunan ülkelerden;
 5. a) Resmî dili Arapça olan veya yaygın olarak Arapça konuşulan ülkelere atanacak personelin Arapçayı ya da yaygınlığına göre o ülkede konuşulan Avrupa dillerinden birini bilmesi,
 6. b) Arapçadan başka bir dilin veya dillerin resmî dil ya da yaygın konuşulan dil olduğu ülkelerde bulunan kadrolara atanacak personelin o ülkede konuşulan resmî dili veya yaygın dillerden birini ya da Arapça veya Avrupa dillerinden birini bilm

 

 1. c)   Yabancı Dil Seviyesi
 1. 1. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından; Müşavirlik için en az 70 (yetmiş) puan, Ataşelik için en az 60 (altmış) puan almış olmak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
 2. 2. Yabancı dil yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır ve bu sürenin hesaplanmasında mesleki ehliyet sınavının yapıldığı tarih esas alınır. Ancak, ilk atamasında gerekli dil belgesini ibraz etmiş, ikinci defa aynı unvanla ve aynı yabancı dil aranılan yerlere atanacaklar ile ilk atamasında yetmiş ve üzeri dil puanı belgesi veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgesi bulunanların aynı yabancı dil aranılan yerlere sonraki atanmalarında yabancı dil yeterlik belgesi aranmaz.
 3. 3. Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, eğitimini tamamladığı dile ilişkin yabancı dil belgesi istenmez.

 

III. Başvuru Süresi, Şekli ve Yapılacak İşlemler:

[ad id=”2111″]

 1. 1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11/04/2016 – 22/04/2016 tarihleri arasında mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte;
 2. a)   Başkanlık merkezinde görevli olanlar birimleri aracılığı ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne,
 3. b) Taşra teşkilatında görevli olanlar İl Müftülüklerine,
 4. c)   Eğitim merkezlerinde görevli olanlar Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,
 5. d) Yurt dışında görevli olanlar Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine,
 6. e) İlahiyat Fakültelerinde görevli olanlar ise doğrudan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.
 7. 2.   Aday isim listeleri 22 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru mercileri tarafından

disiliskiler@diyanet.gov.tr elektronik posta adresine bildirilecektir.

 1. 3. Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatında görevli olan adayların başvuru evrakı en geç 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru mercileri tarafından APS veya Kargo ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmış olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle postada herhangi bir gecikmeye meydan verilmemesi için başvuru evraklarının son gününe kadar bekletilmeden gönderilmesi daha uygun olacaktır.

 

 1. I Başvuru Sırasında Teslim Edilecek Belgeler:

Başvuru belgeleri, aşağıda belirtilen sıraya göre her biri şeffaf dosyaya konulmuş olarak telli dosya içerisinde teslim edilecektir.

 1. 1. Form Dilekçe (Ek-1),
 2. 2. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (Ek-2),
 3. 3. Aday Bilgi Formu (Ek-3),
 4. 4. En son mezun olduğu okula ait lisans diploması ile yüksek lisans/doktora diploması/mezuniyet belgesinin onaylı

fotokopisi,

 1. 5. Yabancı dilin gerekli olduğu yerler için yabancı dil düzeyini gösteren belgenin onaylı fotokopisi veya yurtdışında eğitim veren üniversitelerde lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış ise diploma ve denkliğini gösteren belge,
 2. 6. Hizmet cetvelinin onaylı örneği,
 3. 7. Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi,
 4. 8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Ek-4 (3 adet).

 

 1. Başvuru Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar:

Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (Ek-2) ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun (Ek-4) boyutları ve içeriği değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacak ve Formlar bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Aday Bilgi Formu (Ek-3) ise adayın el yazısı ile doldurulacaktır. Her birine son altı ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.

 1. 1. Formlar Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümü Sınav Duyurusu ekinden indirilebilecek
 2. 2. Belgelerin aslına uygunluk onayı, görevli bulundukları birim/kurum amirince yapılacaktır.
 3. 3. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formunda (Ek-2) talep edilen 3 (üç) görev hanesinden (Müşavir ve Ataşe) sadece bir tanesi işaretlenecek
 4. 4. Başvuru şartlarını taşımayan, başvuru belgelerini eksik teslim eden, yanlış beyanda bulunan, süresi içerisinde başvurmayan veya süresi içerisinde başvuru belgeleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaşmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 5. 5. Duyuruda belirtilen şartlara aykırı uygulamalar yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak, başvuru ile doğacak hata ve eksikliklerin her türlü hukuki sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.

[ad id=”14″]

 1. Mesleki Ehliyet Sınavı, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatı:

Sınava başvuruda bulunan adayların belgelerinin incelenmesi sonucunda, duyuruda belirtilen şartları taşıdığı tespit edilenler, 02 Haziran 2016 Perşembe günü saat 10.00’da Başkanlığımız merkezinde mesleki ehliyet yazılı sınavına alınacaklardır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar 20 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 10.00’da mesleki ehliyet sözlü sınavı ile yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatına alınacaklardır. Başvuru sayısının fazla olması halinde sınav müteakip günlerde devam edecek olup tarih ve saat adaylara bildirilecektir.

 

1- Sınavlarda adaylar her bir kurul üyesince 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Kurul üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın puanı belirlenir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

2- Başarılı sayılmak için mesleki ehliyet sınavının yazılı ve sözlüsü ile yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatından ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir.

3- Yurt dışı sürekli görevlere atanmada, din işleri yüksek kurulu üyesi, genel müdür, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar. Bunların yurt dışı temsil ve yeterliği mülakatla belirlenir. Başkan yardımcıları ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanının yurt dışı sürekli görevlere atanmasında herhangi bir şart aranmaz.

4- Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konulardan yapılır ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir:

 1. a)   Kur’an-ı Kerim (35 puan),
 2. b) Arapça (30 puan),
 3. c)   Dinî ve meslekî bilgi (35 puan).

5- Yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatı, aşağıdaki konulardan yapılır ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir:

 1. a)   Başkanlık mevzuatı (15 puan) ,
 2. b) Başkanlık hizmet alanı bilgisi (15 Puan),
 3. c)   Yurt dışı göreve ilişkin düşünce ve yaklaşımları (15 puan),
 4. d) Ülkeler ve uluslararası kuruluşlar hakkındaki bilgisi (15 puan), e)   Genel kültür (10 puan),
 5. f)   İfade ve iletişim becerisi (10 puan),
 6. g) Protokol bilgisi (10 puan),
 7. h) Genel görünüm, tutum ve davranışlar (10 puan).

 

VII. Başarı sıralaması ve Atama:

1- Başarı sıralama listesi adayların mülakat puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak oluşturulur.

2- Başarı sıralama listesi oluşturulurken, puanların eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

3- Başarı sıralama listesinde unvanlar itibariyle ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıldan kazanmış sayılır. Sınav

Kurulu, ilan edilen kadro sayısına kadar yedek aday da belirleyebilir.

4- Başarılı olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması yapılır.

5- Yurt dışı görev süresi üç yıldır, bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Başbakan veya ilgili Bakanın onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir.

 

VIII. Sınavların Geçerlik Süresi:

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle geçerlidir. Ancak, yurt dışı sürekli görevler için yapılan sınavda yedek listede kazananlar, girdikleri sınavda ilan edilen kadrolar için yeni bir sınav ilanı yapılınca yedeklikten kaynaklanan haklarını kaybederler.

[ad id=”57″]

 1. I Diğer Hususlar:

1- Bu duyuruda ve ilgili mevzuatta belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya atanma şart ve niteliklerini sonradan kaybedenler, yapılan sınavı kazanmış hatta yurtdışına atanmış olsalar dahi tüm işlemleri iptal edilecek ve yurt dışı görevi sona erdirilecektir.

2- Görevlerinde başarılı olamadığı veya devlet memurluğunu ve yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunarak devletin güven ve itibarına gölge düşürdüğü yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip görevini sürdürmesi sakıncalı görülenler ve yurt dışında görev yapmasına mani halleri tespit edilenler ile Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve diğer resmî kurumlarca geri çekilme teklifleri Başkanlıkça uygun görülenler yurt dışı görevi sona erdirilerek yurt içi görevine döndürülecektir.

 

EKLER :

1-Form Dilekçe (EK-1)

2-Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (EK-2)

3-Aday Bilgi (Özgeçmiş) Formu (EK-3)

4-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-4)

 

DAĞITIM:

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına

Merkez Birimlerine

Valiliklere (İl Müftülükleri ve Eğitim Merkezi Müdürlüklerine) İlahiyat Fakültesi bulunan Üniversite Rektörlüklerine

Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlüklerine

NOT: Bu duyuru İlçe Müftülüklerimize İl Müftülüklerimiz tarafından ivedilikle ulaştırılacaktır.