Din Görevlileri.Com
Haber ve Kültür Merkezi

2018 Yılı Murakıplık Sınavı

0 39

Diyanet İşleri Başkanlığınca taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “murakıp” alımı yapılacaktır.

MÜNHAL KADRONUN
UNVANI SINIFI ADEDİ
Murakıp DHS 110

I.            BAŞVURU ŞARTLARI

 1. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
 2. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,
 3. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
 4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 6. Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi
  • Bayan adaylar bu sınava başvurabileceklerdir.

 

II.             BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

·         Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

 1. Başvurular 07.2018 (saat 08:30)-16.07.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
 3. 02.07.2018 (saat 08:30)-16.07.2018 (saat 16:30) tarihlerinde DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve 23.07.2018 tarihinde DİBBYS üzerinden isimleri ilan edilen adayların ayrıca yazılı sınav için 28 Ağustos-7 Eylül 2018 tarihlerinde (aday.ankara.edu.tr) adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
 4. Sınavın yazılı aşaması Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından yapılacaktır. Sınav ücreti 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) olup ASYM’ye ödenecektir. Sınav ücreti ödemeleri adaylar tarafından sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile yapılacaktır. Havale

 veya diğer yollarla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

 1. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul
 2. Başvuru işlemlerinin    hatasız,    eksiksiz    ve   duyuruda   belirtilen    hususlara    uygun    olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III.             BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 2. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
 3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

ü  Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Engelli adaylar:

 1. Sınava başvuranlar arasında yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, sağlık kurulu raporunu, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneğini veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde 07.2018 tarihine kadar engel durumunu ve talebini belirten bir dilekçe ile birlikte Başkanlığımıza ulaştıracaklardır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan ve raporun geçerliliğinden aday sorumludur. Faks ve e-mail ile gönderilen veya 17.07.2018 tarihinden önce Başkanlığımıza ulaşmayan belgeler dikkate alınmayacaktır.

 

IV.             SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve SINAV KONULARI

 1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
 2. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı

a)  Yazılı Sınav

 1. Sınavın yazılı aşaması 09.2018 tarihinde saat 14:00’da Ankara’da yapılacaktır.
 2. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun “X. YAZILI SINAV KONULARI VE KAYNAK ESERLER” başlığında belirtilmiştir.
 3. Yazılı sınavın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından ilan
 4. Yazılı sınav sonuçları 10.2018 tarihinde (aday.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecektir.
 5. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa
 6. Sınavda iptal edilen soru olması durumunda bu soru değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.
 7. Cevap anahtarında hata olması halinde, bu soru iptal edilmeyecek, doğru seçeneği dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil

b)  Sözlü Sınav

 1. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Sınav konuları:
  1. Kur’an-ı Kerim (25 puan),
  2. Dini Bilgiler (25 puan),
  3. Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (30 puan),
  4. Genel Kültür, genel yetenek, temsil kabiliyeti, ifade etme yeteneği (20).
 3. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan
 4. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 5. Adaylar; sözlü    sınav    giriş    belgesi    alma    ve    sözlü    sınav    sonuç    öğrenme    işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

V.             DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sınavda başarılı olabilmek için sınavın yazılı ve sözlü aşamasının her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak
 2. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.
 3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

VI.             İTİRAZLAR

 1. Adaylar;
  • Sınavla ilgili bütün itirazlarını sadece Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapacaklardır,
  • Yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının (aday.ankara.edu.tr) adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak yapacaklardır,
  • Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi               Sınav                    Yönetim          Merkezi IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz ücreti yatırdıklarını belgeleyen banka dekontu ile birlikte yazılı olarak yapacaklardır.
  • Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yapacaklardır.
 2. İtirazların sonucu en geç 15 (onbeş) gün içinde adaya
 3. Bu başlıkta belirtilen hususlara uygun şekilde yapılmayan; yazılı sonuçlarına ilişkin itirazlarda banka dekontu bulunmayan, süresi içinde ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII.             DİĞER HUSUSLAR

 1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep
 2. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde yazılı dilekçeler dışında faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.
 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 6. Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

VIII.             ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Atamalar başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
 2. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan

IX.             İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

X.             YAZILI SINAV KONULARI VE KAYNAK ESERLER

 

SINAV KONULARI KAYNAKLAR
Kur’an Tarihi İslam Ansiklopedisi 1-44 TDV Yay. Kur’an’a Giriş Mehmet Paçacı TDV Yay.

Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi Demirhan Ünlü TDV Yay. Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA TDV Yay. Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir Komisyon DİB Yay. Tefsire Giriş Muhsin Demirci İSAM

Tefsir Usulü Prof. Dr. İ Cerrahoğlu TDV Yay. Hadis Tarihi Prof. Dr. T. Koçyiğit TDV Yay. Hadis Usulü Prof. Dr. T. Koçyiğit TDV Yay.

Hadis İlimleri Edebiyatı Prof. Dr. Mücteba Uğur TDV Yay. Kelama Giriş U. M. Kılavuz, A. S. Kılavuz İSAM

Kelam Terimleri Sözlüğü B. Topaloğlu, İ. Çelebi İSAM İslam’ın İnanç Esasları İlyas Çelebi TDV Yay.

Hanefi Fıkıh Âlimleri Prof. Dr. Ahmet Özel TDV Yay. Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku Osman Keskioğlu DİB Yay. İlmihal I-II, TDV Yay.

İslam Hukuk İlminin Esasları Zekiyüddün Şaban TDV Yay.

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İ. Sarıçam TDV Yay. Son Peygamber Hz. Muhammed Casim AVCI TDV Yay.

İslam Ahlakının Esasları Ahmed Naim TDV Yay.

İslam Ahlakı Temel Konular Güncel Yorumlar Komisyon DİB Yay. Sünnetin Işığında İslam Ahlakının Esasları Lütfi Doğan, DİB Yay. İslam’da İtikadi Mezhebler ve Akaid Esasları İrfan Abdulhamid, Mustafa Saim Yeprem, TDV Yay.

Yaşayan Dünya Dinleri Ed. Prof. Dr. Ş. Gündüz DİB Yay.

Türkiye Türkçesi Grameri Zeynep Korkmaz Türk Dil Kurumu Yay. Türkçenin Grameri Tahsin Banguoğlu Türk Dil Kurumu Yay.

Tecvid
Kur’an-ı Kerim Meal Bilgisi
Tefsir Tarihi
Tefsir Usulü
Tefsir Edebiyatı
Hadis Tarihi
Hadis Usulü
Hadis Edebiyatı
Kelam Tarihi
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Maturidi-Eşari)
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer

Mezhepler)

Fıkıh Tarihi
İbadetler (Namaz, Oruç, Zekat, Hac, Kurban,

Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)

Fıkıh Usulü
Hz. Muhammed’in Hayatı
İslam Ahlakı
Mezhepler Tarihi
Dinler Tarihi
Türkçe Dil Bilgisi
Anayasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mevzuat.gov.tr www.diyanet.gov.tr

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına

Dair Kanun

6245 Sayılı Harcırah Kanunu
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu
DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği

DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
DİB Sınav Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği